ALEXANDRA VOROBYOVA

174 | 85-60-90 | 39

Подробнее

ALINA AKISHINA

179 | 79-60-89

Подробнее

ALINA GILFANOVA

177 | 80-59-89 | 40

Подробнее

ANNA DATSUK

179 | 79-55-85 | 39

Подробнее

DARIA MEDVEDEVA

173 | 82-59-87 | 39

Подробнее

ELIZAVETA SEVERINA

173 | 82-60-86 | 38

Подробнее

ELIZAVETA SYSOEVA

170 | 76-54-84 | 38

Подробнее

JULIA KHARIZOVA

174 | 83-62-91 | 39

Подробнее

RINA KASHINA

177 | 82-61-87 | 38

Подробнее

SANDRA KOLOTOVA

176 | 80-60-85 | 39

Подробнее

SVETLANA USTYUZHANINA

180 | 92-61-92 | 38

Подробнее

VALERIA KULIKOVA

172 | 80-61-89 | 39

Подробнее

VIKTORIA NAIMAN

174 | 84-60-89 | 38

Подробнее